รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ Work & Study

 

 


 

 

>>> สถาบันที่ปิดรับสมัครแล้ว <<<

 

1. สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP) เมืองคล้าก

 (***ปิดรับสมัครแล้วค่ะ***)

CIP Logo

ระยะเวลา: 24 สัปดาห์ (ประมาณ 6 เดือน)

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียน (Student Staff) *เพศหญิง อายุไม่เกิน 33 ปี*

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ:

 • ได้เรียนภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ 4 คาบ (คาบตัวต่อตัวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 2 คาบ, คาบกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ และคาบกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ)
 • ฟรีค่าที่พัก (ห้องพักแบบ 2 หรือ 3 ท่าน) พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน
 • ฟรีค่าต่อวีซ่า
 • ฟรีค่าใบอนุญาตเรียนภาษา (SSP)
 • ฟรีค่าน้ำ/ค่าไฟ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • สามารถขอเอกสาร/ประกาศนียบัตรรับรองการทำงานได้

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ:

 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (ได้คืนเมื่อจบโครงการฯ)
 • ค่าบัตรต่างด้าว (ACR I-Card) กรณีพำนักอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์มากกว่า 59 วัน
 • ค่าหนังสือเรียน (ตลอดโครงการฯ)
 • ค่ารถไปรับที่สนามบินมะนิลา
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-มะนิลา-กรุงเทพฯ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง

 เวลาทำงาน:

 • วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 18.00 น.
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ (สลับกัน) 10.00 – 16.00 น.
 • มีงานกะกลางคืนทุกวัน 21.00 – 23.00 น. ซึ่งสลับผลัดเปลี่ยนเวลากันไป

2. สถาบัน Idea Cebu เมืองเซบู 

(***ปิดรับสมัครแล้วค่ะ***)

ideacebu_logo

ระยะเวลา: 6 เดือน (ประมาณ 26 สัปดาห์) – 1 ปี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียน (Student Staff)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ:

 • ได้เรียนภาษาอังกฤษทุกวันอังคาร – ศุกร์ คาบเรียนตัวต่อตัววันละ 3 คาบ
 • ฟรีค่าที่พัก (ห้องพักแบบ 3 หรือ 4 ท่าน) พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน
 • ฟรีค่าต่อวีซ่า
 • ฟรีค่า Special Work Permit (SWP)
 • ฟรีค่าน้ำ/ค่าไฟ
 • ฟรีค่าบัตรต่างด้าว (ACR I-Card)
 • ฟรีค่าเอกสารการเรียน (ตลอดโครงการ)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • สามารถขอเอกสาร/ประกาศนียบัตรรับรองการทำงานได้

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ:

 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5,000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เซบู-กรุงเทพฯ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง

เวลาทำงาน:

 • วันอังคาร – ศุกร์ 7.00 – 16.00 น. หรือ 13.00 – 22.00 น. (ซึ่งจะมีการสลับผลัดเปลี่ยนเวลาการทำงานทุกๆ 2 สัปดาห์)

ผลตอบแทน:

 • สัญญาระยะเวลา 26 สัปดาห์ (ประมาณ 6 เดือน)

เดือนที่ 1 – 4 : 5,000 เปโซต่อเดือน

เดือนที่ 5 – 6 : 10,000 เปโซต่อเดือน

 • สัญญาระยะเวลา 1 ปี

เดือนที่ 1 – 4 : 5,000 เปโซต่อเดือน

เดือนที่ 5 – 12 : 15,000 เปโซต่อเดือน

*หมายเหตุ   กรณีผิดสัญญาหรือกลับก่อนครบกำหนดในสัญญา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น ค่าต่ออายุวีซ่า ใบอนุญาตเรียนภาษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับหอพัก ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า


 

3. สถาบัน SMEAG Global Education เมืองเซบู

(***ปิดรับสมัครแล้วค่ะ***)

SMEAG Logo 01

ระยะเวลา: 24 สัปดาห์ (ประมาณ 6 เดือน)

ตำแหน่ง: ผู้จัดการชาวไทย (Thai Student Manager)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ:

 • ได้เรียนภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์ – ศุกร์ คาบเรียนตัวต่อตัววันละ 1 – 4 คาบ
 • ฟรีค่าที่พัก พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน (สถาบันอาจขอความร่วมมือในการเปลี่ยนห้องพักในบางกรณี)
 • ฟรีค่าต่อวีซ่า
 • ฟรีค่าใบอนุญาตเรียนภาษา (SSP)
 • ฟรีค่าเอกสารการเรียน (ตลอดโครงการฯ)
 • ฟรีค่าน้ำ/ค่าไฟ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • เอกสาร/ประกาศนียบัตรรับรองการทำงาน

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ:

 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5,000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เซบู-กรุงเทพฯ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง

 เวลาทำงาน:

 • วันจันทร์ – ศุกร์ 12.30 – 18.30 น.

ผลตอบแทน:

 • ค่าเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 10,000 เปโซ

4. สถาบัน Keystone Academy เมืองซูบิก 

  (***ปิดรับสมัครแล้วค่ะ***)

keystone

ระยะเวลา: 24 สัปดาห์ (ประมาณ 6 เดือน)

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียน (Student Staff)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ:

 • ได้เรียนภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์ – ศุกร์ คาบเรียนตัวต่อตัววันละ 4 คาบในช่วงเช้า
 • ฟรีค่าที่พัก พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน
 • ฟรีค่าน้ำ/ค่าไฟ
 • ฟรีค่าใบอนุญาตเรียนภาษา (SSP)
 • ฟรีค่าบัตรต่างด้าว (ACR I-Card)
 • ฟรีค่าเอกสารการเรียน (ตลอดโครงการ)
 • ประกาศนียบัตรรับรองทางด้านภาษา และเอกสารรับรองการทำงาน

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ:

 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5,000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-มะนิลา-กรุงเทพฯ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง

 เวลาทำงาน:

 • วันจันทร์ – ศุกร์ 13.00 – 18.00 น.
 • วันเสาร์ (สัปดาห์เว้นสัปดาห์)

5. สถาบัน Pines International Academy (PIA) เมืองบาเกียว

(***ปิดรับสมัครแล้วค่ะ***)

PIAlogo.png

ระยะเวลา: 24 สัปดาห์ (ประมาณ 6 เดือน)

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียน (Student Staff)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ:

 • ได้เรียนภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์ – ศุกร์ คาบเรียนตัวต่อตัววันละ 3 คาบ
 • ฟรีค่าที่พัก พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน
 • ฟรีค่าต่อวีซ่า
 • ฟรีค่าใบอนุญาตเรียนภาษา (SSP)
 • ฟรีค่าเอกสารการเรียน (ตลอดโครงการฯ)
 • ฟรีค่าน้ำ/ค่าไฟ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • เอกสาร/ประกาศนียบัตรรับรองการทำงาน

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ:

 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5,000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-มะนิลา-กรุงเทพฯ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง

 เวลาทำงาน:

 • วันจันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 18.00 น. (รวมเวลาที่มีคาบเรียนแล้ว)

ผลตอบแทน:

 • ค่าเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 10,000 เปโซ

คุณสมบัติพิเศษ

 • ระดับภาษาอังกฤษปานกลาง-ดี สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้
 • หากมีเพื่อนใน Facebook มาก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

6. สถาบัน Idea Academia เมืองเซบู 

(***ปิดรับสมัครแล้วค่ะ***)

ACADEMIA

ระยะเวลา: 6 เดือน (ประมาณ 26 สัปดาห์) – 1 ปี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียน (Student Staff)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ:

 • ได้เรียนภาษาอังกฤษทุกวันอังคาร – ศุกร์ คาบเรียนตัวต่อตัววันละ 3 คาบ
 • ฟรีค่าที่พัก (ห้องพักแบบ 3 หรือ 4 ท่าน) พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน
 • ฟรีค่าต่อวีซ่า
 • ฟรีค่า Special Work Permit (SWP)
 • ฟรีค่าน้ำ/ค่าไฟ
 • ฟรีค่าบัตรต่างด้าว (ACR I-Card)
 • ฟรีค่าเอกสารการเรียน (ตลอดโครงการ)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • สามารถขอเอกสาร/ประกาศนียบัตรรับรองการทำงานได้

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ:

 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5,000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เซบู-กรุงเทพฯ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง

เวลาทำงาน:

 • วันอังคาร – ศุกร์ 7.00 – 16.00 น. หรือ 13.00 – 22.00 น. (ซึ่งจะมีการสลับผลัดเปลี่ยนเวลาการทำงานทุกๆ 2 สัปดาห์)

ผลตอบแทน:

 • สัญญาระยะเวลา 26 สัปดาห์ (ประมาณ 6 เดือน)

เดือนที่ 1 – 4 : 5,000 เปโซต่อเดือน

เดือนที่ 5 – 6 : 10,000 เปโซต่อเดือน

 • สัญญาระยะเวลา 1 ปี

เดือนที่ 1 – 4 : 5,000 เปโซต่อเดือน

เดือนที่ 5 – 12 : 15,000 เปโซต่อเดือน

*หมายเหตุ   กรณีผิดสัญญาหรือกลับก่อนครบกำหนดในสัญญา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น ค่าต่ออายุวีซ่า ใบอนุญาตเรียนภาษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับหอพัก ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า

 


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 • มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ – ดี

 • หากศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรด้านภาษาอังกฤษ หรือมีผลสอบทางการด้านภาษาอังกฤษประกอบ (เช่น TOEIC, IELTS, TOEFL) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้

 • มีความรับผิดชอบ อดทน และกระตือรือร้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

 • ไปรับนักเรียนที่สนามบิน เช็คอินเข้าหอพัก และตรวจเช็คหอพัก

 • ปฐมนิเทศให้กับนักเรียนใหม่ และช่วยเหลือในการแลกเงิน (กรณีที่นักเรียนไม่ได้เตรียมเงินเปโซมา)

 • ดูแลนักเรียนเมื่อมีกิจกรรมนอกสถานที่

 • ดูแลและให้คำปรึกษากับนักเรียน เช่น รับเรื่องร้องเรียน ตอบคำถาม และให้คำแนะนำเรื่องการเรียนหรือชีวิตประจำวัน

 • ช่วยเหลือและประสานงานในการนำส่งนักเรียนไปโรงพยาบาล

 • ทำงานกะกลางคืน และ/หรือ งานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ขึ้นอยู่กับตารางการสลับผลัดเปลี่ยนเวลางาน

 • ช่วยเหลือ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสถาบัน และจัดทำ Weekly Report เกี่ยวกับปัญหา/ความต้องการของนักเรียน/ความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในสถาบันต่อผู้จัดการ

 • ประชาสัมพันธ์สถาบันทางออนไลน์ จัดทำและคอยอัพเดทเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค หรือบล็อกของโรงเรียน

 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

การสมัครและติดต่อสอบถาม

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถส่ง resume จดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ และ Skype ID รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ (เช่น Transcript, ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น) มาได้ที่ engclues@engclues.com, engclues@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

คุณตุ้ม, คุณนุ่น โทร. 02-1687709, 086-4692954 / Line ID: engclues