Blueocean

PRE-TOEIC & TOEIC

หลักสูตร TOEIC โดยสถาบัน Cebu Blue Ocean Academy เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

 • Pre-TOEIC สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในขั้นต้น และ
 • TOEIC สำหรับผู้เรียนที่มีคะแนนมากกว่า 450

หลักสูตรประกอบไปด้วย คาบเรียนเดี่ยว 5 คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ และคาบลือก 1-3 คาบต่อวัน โดยจะมีการทดลองสอบเสมือนจริงทุกๆ วันศุกร์

ข้อกำหนด 

 • ระยะเวลาขั้นต่ำ 4 สัปดาห์

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

bop

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

bodp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

bolf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

cpi-logo

TOEIC PREPARATORY & TOEIC GENERAL / INTENSIVE

หลักสูตร TOEIC โดยสถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI) เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ Preparatory และ General / Intensive

 • TOEIC Preparatory ประกอบไปด้วยคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบและคาบเรียนกลุ่มใหญ่ 1 คาบ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและเตรียมตัวสำหรับการสอบ มีตัวเลือกเสริมคือการทดลองสอบเสมือนจริงทุกเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • TOEIC General / Intensive ประกอบไปด้วยคาบเรียนเดี่ยว 4 (General) หรือ 5 (Intensive) คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ และคาบฝึกฝน 2 คาบ โดยในแต่ละวันคาบฝึกฝนจะเปลี่ยนวิชากันไปเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในทุกด้าน บังคับทดลองสอบเสมือนจริงทุกเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะของตนเอง

 สิทธิพิเศษ

 • สำหรับผู้เรียนที่สมัครหลักสูตร TOEIC General , Intensive เมื่อเรียน 8 – 11 สัปดาห์จะได้รับการสอบ TOEIC ฟรี 1 ครั้งหรือได้รับเงิน 1,000 เปโซสำหรับค่าสอบ มีบริการไปส่งที่ศูนย์สอบฟรี
 • ผู้ที่เรียนมากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป จะได้รับการสอบ TOEIC ฟรี 2 ครั้งหรือได้รับเงิน 2,000 เปโซสำหรับค่าสอบ รวมไปถึงมีบริการไปส่งที่ศูนย์สอบด้วย

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

cpip

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

cpidp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

cpilf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

CIP Logo

TOEIC Preparation, TOEIC Sparta & TOEIC Guarantee

หลักสูตร TOEIC โดยสถาบัน CIP เมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ TOEIC Preparation, TOEIC Sparta และ TOEIC Guarantee ซึ่งการเรียนจะครอบคลุมทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด รวมถึงได้ลองทำข้อสอบทุกวันเสาร์ ประกอบด้วยคาบเรียนตัวต่อตัวมากกว่า 80 ชั่วโมงต่อ 4 สัปดาห์

 • TOEIC Preparation : เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และต้องการที่จะทำการสอบ TOEIC โดยจะเริ่มจากการให้ผู้เรียนฝึกทำข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน จากนั้นผู้สอนจะเข้าพบและสอบถามผู้เรียนแต่ละคนว่าต้องการเน้นตรงส่วนไหนเป็นพิเศษ ผู้เรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบในแต่ละส่วนอย่างสม่ำเสมอ และเรียนรู้ในเกณฑ์การให้คะแนนอย่างลึกซึ้ง (ทั้งในส่วนของ Listening, Speaking, Reading และ Writing) และยังได้เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบอีกด้วย
  โดยหลักสูตร Preparation ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 4 คาบ คาบเรียนกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ และคาบเรียนกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ และคาบเลือกอีก 2 คาบ(* หลักสูตร TOEIC Preparation สอบ Simulation Test ทุกวันพุธ เวลา 18.30 – 20.30 น.)

 

 • TOEIC Sparta : เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็ว และสามารถแบกรับความกดดันได้ นักเรียนจะต้องทำการสอบเสมือนจริงในทุกๆ เช้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมตัวสอบจริง

          –  มีการทดลองสอบเสมือนจริงในทุกๆวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี (สอบทักษะการฟัง/สอบทักษะการอ่าน)

          –  นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียนหลักสูตร TOEIC แบบเก่า หรือ TOEIC แบบใหม่

          –  ทุกๆ เช้าของวันศุกร์จะมีการสอบ Vocabulary test

          –  คอร์ส TOEIC Sparta สามารถนำไปปรับใช้กับคอร์ส TOEIC preparation ได้

          –  ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

          –  มีการทดลองสอบเสมือนจริง (simulation tests) ประมาณ 9 – 13 ครั้ง ต่อ 4 สัปดาห์

 

 • TOEIC Guarantee : เป็นหลักสูตรเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC ทั้ง 2 ส่วน ซึ่งหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาด้านความเข้าใจในการฟัง (L/C) และความเข้าใจในการอ่าน (R/C) ให้ได้ผลดีเช่นเดียวกับการพัฒนาการพูด ไวยากรณ์ และคำศัพท์ เพื่อที่ผู้เรียนจะได้บรรลุตามผลคะแนนที่ต้องการTOEIC Guarantee มีการรับรองผลคะแนนของนักเรียนภายหลังการสอบเมื่อจบหลักสูตรแล้ว โดยมีข้อกำหนดให้ผู้เรียนต้องสมัครเรียนเป็นเวลา 12 สัปดาห์ขึ้นไป เริ่มเรียนในวันจันทร์แรกของทุกเดือนนอกจากนี้ สถาบันจะจัดให้มีการทดลองสอบทุกสัปดาห์ โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียน คาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 4 คาบ คาบเรียนกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ และคาบเรียนกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบข้อกำหนด
  • รับรองผลคะแนนที่ 700 : ต้องมีผลสอบวัดระดับแรกเข้าที่ 250 ในแต่ละพาร์ท
  • รับรองผลคะแนนที่ 800 : ต้องมีผลสอบวัดระดับแรกเข้าที่ 300 ในแต่ละพาร์ท
  • รับรองผลคะแนนที่ 900 : ต้องมีผลสอบวัดระดับแรกเข้าที่ 350 ในแต่ละพาร์ท

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

cipp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

cipdp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

ciplf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

E&G logo

TOEIC COURSE

หลักสูตร TOEIC โดยสถาบัน E&G International Language Center เมืองดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ เหมาะสำหรับผู้ที่ได้คะแนน TOEIC น้อยกว่า 780 และต้องการคะแนนมากขึ้น

ในหลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วยคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ และคาบเรียนกลุ่มเล็ก 4 คาบ โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีการสอบคำศัพท์และการทดลองสอบเสมือนจริง ในคาบเรียนเดี่ยวจะประกอบไปด้วยบทเรียนพื้นฐานของ TOEIC และคาบเรียนกลุ่มเล็กผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ ไวยากรณ์ และการพูดมากขึ้น

หมายเหตุ ถ้าหากผู้เรียนไม่สามารถทำคะแนน TOEIC ได้ 850 คะแนนทางสถาบันจะให้ผู้เรียนได้เรียนฟรีในระยะเวลาที่เหลือจนกว่าจะทำคะแนนได้

ข้อกำหนด

 • ผู้เรียนที่ได้คะแนน TOEIC น้อยกว่า 250 คะแนน : จะต้องเรียนหลักสูตร Intensive ESL ใน 8 สัปดาห์แรกและเรียนหลักสูตร TOEIC 16 สัปดาห์
 • ผู้เรียนที่ได้คะแนน TOEIC ระหว่าง 255 – 400 คะแนน : เรียนหลักสูตร TOEIC 16 สัปดาห์
 • ผู้เรียนที่ได้คะแนน TOEIC ระหว่าง 405 – 600 คะแนน : เรียนหลักสูตร TOEIC 12 สัปดาห์
 • ผู้เรียนที่ได้คะแนน TOEIC ระหว่าง 605 – 780 คะแนน : เรียนหลักสูตร TOEIC 8 สัปดาห์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมตัวและพัฒนาการสอบให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นในระดับที่ผู้เรียนต้องการ

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

egp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

egdp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

eglf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

ACADEMIA

TOEIC INTENSIVE & TOEIC GUARANTEED

หลักสูตร TOEIC โดยสถาบัน Idea Academia เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์  มี 2 แบบคือ

 • TOEIC Intensive : จะเรียน 1-24 สัปดาห์ ประกอบไปด้วยคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 1 คาบ และคาบเลือก 2 คาบต่อวัน
 • TOEIC Guaranteed : จะเรียน 10 สัปดาห์ ประกอบไปด้วยคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ คาบเรียนเพื่อการทดลองสอบเสมือนจริงและการเรียนเนื้อหาเชิงลึก 4 คาบ และคาบเลือก 2 คาบต่อวัน โดยมีการทดลองสอบเสมือนจริงทุกวันเสาร์และมีการสอบวัดผลในวันพฤหัสทุก 4 สัปดาห์

หมายเหตุ ถ้าหากว่าผู้เรียนที่สมัครหลักสูตร TOEIC Guaranteed มีผลสอบไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ภายใน 10 สัปดาห์ ทางสถาบันมีนโยบายให้ผู้เรียนสามารถเรียนฟรีจนกว่าจะสอบได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะของตนเอง ให้สอบได้ตามเป้าหมาย

ระยะเวลาในการเรียน

 • 1 สัปดาห์ขึ้นไปสำหรับ TOEIC Intensive
 • 10 สัปดาห์ขึ้นไปสำหรับ TOEIC Guaranteed

การสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน

 • สอบที่สถาบัน วันแรกที่ไปถึง

วันที่เริ่มหลักสูตร

 • ตามตารางวันที่กำหนด (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

acap

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

acadp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

acalf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

ideacebu_logo

TOEIC BRIDGE & TOEIC INTENSIVE

หลักสูตร TOEIC โดยสถาบัน Idea Cebu เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ มี 2 แบบคือ

 • TOEIC Bridge : สำหรับผู้เรียนขั้นต้นที่อยากพัฒนาทักษะพื้นฐานประกอบไปด้วยคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 1 คาบ คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ การสอบคำศัพท์ 1 คาบและคาบเรียนเสริม 2 คาบ
 • TOEIC Intensive แบ่งออกเป็น
  • TOEIC Intensive 5 : ประกอบไปด้วยคลาสเรียนเดี่ยว 5 คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 1 คาบ คาบเรียนเพื่อการทดลองสอบเสมือนจริง 2 คาบ และการสอบคำศัพท์ 1 คาบ
  • TOEIC Intensive 6 : ประกอบไปด้วยคาบเรียนเดี่ยว 6 คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 1 คาบ คาบเรียนเพื่อการทดลองสอบเสมือนจริง 2 คาบ และการสอบคำศัพท์ 1 คาบ
  • TOEIC Intensive 7 : ประกอบไปด้วยคาบเรียนเดี่ยว 7 คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 1 คาบ คาบเรียนเพื่อการทดลองสอบเสมือนจริง 2 คาบ และการสอบคำศัพท์ 1 คาบ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะของตนเองให้สอบได้ตามเป้าหมาย

ระยะเวลาในการเรียน

 • 1 สัปดาห์ขึ้นไป

การสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน

 • สอบที่สถาบัน วันแรกที่ไปถึง

วันที่เริ่มหลักสูตร

 • ตามตารางวันที่กำหนด (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

idcp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

idcbdp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

idcblf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

keystone

TOEIC BOOST COURSE

หลักสูตร TOEIC Boost โดยสถาบัน Keystone Academy เมืองซูบิก ประเทศฟิลิปปินส์

นักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนกลุ่ม 8 คาบ และคาบเลือกอีก 1 คาบ รวม 9 คาบต่อวัน

โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้ทดลองสอบเสมือนจริงวันละ 1 ครั้ง

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

ksp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

ksdormprice

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

kslocal

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

logo_PINES

TOEIC & TOEIC SPEAKING

หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบ โดยสถาบัน Pines International Academy (PIA) เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยรวมแล้ว ยังแนะแนวทางการทำคะแนนสอบให้ได้สูงๆ ในแต่ละวันนักเรียนในหลักสูตรเตรียมสอบจะได้เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ และเรียนกลุ่มเล็ก 4 คาบ ครอบคลุมทุกทักษะที่ใช้สอบ ประกอบกับการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษทั่วไป

หลักสูตร TOEIC ของ PIA แบ่งออกเป็น

 1. TOEIC : ในหลักสูตรนี้จะไม่ได้เน้นเพียงแค่การทำให้ผู้เรียนได้คะแนนสอบ TOEIC ที่สูงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการให้ผู้เรียนได้มีการเตรียมพร้อมตนเองไปสู่การทำงานได้อีกด้วย โดยในแต่ละวันผู้เรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ ได้แก่ TOEIC part 7, TOEIC Grammar Drills, TOEIC Vocabulary, ESL Subject เรียนคาบกลุ่มเล็ก 4 คาบ ได้แก่ TOEIC Listening 2 คาบ, TOEIC Reading 2 คาบ คาบเรียนตอนเช้า 1 คาบ และคาบเรียนตอนเย็นอีก 2 คาบ
 1. TOEIC Speaking : จะเน้นไปที่การฝึกการอภิปราย บทสนทนา และการนำเข้าสู่การประชุม โดยบริบทจะเป็นทางการหรือเป็นสถานการณ์ทางธุรกิจมากกว่าจะเป็นบทสนทนาทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน โดยหลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ให้สามารถวัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของพนักงานได้โดยตรง บริษัทและสถาบันระดับสากลหลายแห่ง ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการพูดของพนักงานของตนเอง มากพอๆ กับข้อมูลด้านการฟังและการอ่าน ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนคาบเดี่ยว 4 คาบ ได้แก่ TOEIC Speaking 3 คาบ, ESL Subject 1 คาบ คาบกลุ่มเล็ก 4 คาบต่อวัน ได้แก่ TOEIC Speaking Pattern 1 คาบ, TOEIC Speaking Discussion 1 คาบ, TOEIC Speaking Tactics 2 คาบ รวมถึงคาบเรียนตอนเช้า 1 คาบ และคาบเรียนตอนเย็นอีก 2 คาบด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

– เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทุกๆ ด้าน รวมไปถึงการแนะนำวิธีเพื่อเพิ่มคะแนนสอบให้ได้เพิ่มสูงขึ้น โดยหลักสูตรเพื่อเตรียมสอบนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการที่จะศึกษาต่อ ทำงานในต่างประเทศ หรือย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศอย่างถาวร

การสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน

– สอบที่สถาบัน วันจันทร์แรกหลังจากเดินทางถึงสถาบัน

วันที่เริ่มหลักสูตร

– วันจันทร์ที่กำหนด (กรุณาสอบถามวันเดินทางจากเจ้าหน้าที่)

ประกาศนียบัตร

– สำหรับผู้เรียนที่เรียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตร และมีการเข้าร่วมชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 90% ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

piap

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

piadp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

pialf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

SMEAG Logo 01

PRE-TOEIC & TOEIC GUARANTEE

หลักสูตร TOEIC โดยสถาบัน SMEAG เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เรียนที่ Capital Campus โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. Pre-TOEIC : ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเดี่ยวตัวต่อตัว 4 คาบ คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ คาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ และ Sparta Class เช้า-เย็น

2. TOEIC Guarantee : ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ คาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ และ Sparta Class เช้า-เย็น
รับรองผลคะแนนที่ 600, 700, 800 และ 900
– รับรองผลที่คะแนน 600 จะต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEFL 40 / IELTS 3.0 / TOEIC 400
– รับรองผลที่คะแนน 700 จะต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEFL 60 / IELTS 4.0 / TOEIC 500
– รับรองผลที่คะแนน 800 จะต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEFL 80 / IELTS 5.5 / TOEIC 650
– รับรองผลที่คะแนน 900 จะต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEIC 790 ขึ้นไป
ผู้เรียนหลักสูตรรับรองคะแนนจะต้องเรียนขั้นต่ำ 12 สัปดาห์ โดยสอบถามวันเริ่มต้นหลักสูตรในเดือนที่ท่านต้องการเดินทางจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
นอกจากนี้จะได้รับฟรีค่าสมัครสอบ และถ้าผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรจะสามารถรับสิทธิ์เรียนฟรีต่อด้วย

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

smep

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

smedp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

smelf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


Advertisements