cpi-logo

TOEFL PREPARATORY & TOEFL GENERAL / INTENSIVE

หลักสูตร TOEFL โดยสถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI) เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ Preparatory และ General / Intensive

 • TOEFL Preparatory ประกอบไปด้วยคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบและคาบเรียนกลุ่มใหญ่ 1 คาบ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและเตรียมตัวสำหรับการสอบ มีตัวเลือกเสริมคือการทดลองสอบเสมือนจริงทุกเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • TOEFL General / Intensive ประกอบไปด้วยคาบเรียนเดี่ยว 4 (General) หรือ 5 (Intensive) คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ และคาบฝึกฝน 2 คาบ โดยในแต่ละวันคาบฝึกฝนจะเปลี่ยนวิชากันไปเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในทุกด้าน บังคับทดลองสอบเสมือนจริงทุกเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะของตนเอง

 สิทธิพิเศษ

 • สำหรับผู้เรียนที่สมัครหลักสูตร TOEFL General , Intensive เมื่อเรียน 8 – 11 สัปดาห์จะได้รับการสอบ TOEFL ฟรี 1 ครั้งหรือได้รับเงิน 1,000 เปโซสำหรับค่าสอบ มีบริการไปส่งที่ศูนย์สอบฟรี
 • ผู้ที่เรียนมากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป จะได้รับการสอบ TOEFL ฟรี 2 ครั้งหรือได้รับเงิน 2,000 เปโซสำหรับค่าสอบ รวมไปถึงมีบริการไปส่งที่ศูนย์สอบด้วย

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

cpip

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

cpidp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

cpilf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

CIP Logo

TOEFL Preparation & TOEFL Guarantee

หลักสูตร TOEFL โดยสถาบัน CIP เมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ TOEFL Preparation และ TOEFL Guarantee ซึ่งการเรียนจะครอบคลุมทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด รวมถึงได้ลองทำข้อสอบทุกวันเสาร์ ประกอบด้วยคาบเรียนตัวต่อตัวมากกว่า 80 ชั่วโมงต่อ 4 สัปดาห์

 • TOEFL Preparation : เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และต้องการที่จะทำการสอบ TOEFL โดยจะเริ่มจากการให้ผู้เรียนฝึกทำข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน จากนั้นผู้สอนจะเข้าพบและสอบถามผู้เรียนแต่ละคนว่าต้องการเน้นตรงส่วนไหนเป็นพิเศษ ผู้เรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบในแต่ละส่วนอย่างสม่ำเสมอ และเรียนรู้ในเกณฑ์การให้คะแนนอย่างลึกซึ้ง (ทั้งในส่วนของ Listening, Speaking, Reading และ Writing) และยังได้เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบอีกด้วย
  โดยหลักสูตร Preparation ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 4 คาบ คาบเรียนกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ และคาบเรียนกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ และคาบเลือกอีก 2 คาบ

(* หลักสูตร TOEFL Preparation สอบ Simulation Test ทุกวันพุธ เวลา 18.30 – 20.30 น.)

 

 • TOEFL Guarantee : เป็นหลักสูตรเพื่อการเตรียมสอบที่มีการรับรองผลคะแนนของนักเรียนภายหลังการสอบเมื่อจบหลักสูตรแล้ว โดยมีข้อกำหนดให้ผู้เรียนต้องสมัครเรียนเป็นเวลา 12 สัปดาห์ขึ้นไปนอกจากนี้ สถาบันจะจัดให้มีการทดลองสอบทุกสัปดาห์ โดยหลักสูตร Guarantee นี้ ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียน คาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 4 คาบ คาบเรียนกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ และคาบเรียนกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ
  สำหรับคอร์สรับรองผล ต้องเรียนขั้นต่ำ 12 สัปดาห์ จะเริ่่มเรียนทุกวันจันทร์แรกของเดือนนะคะ

  • รับรองผลคะแนนที่ 70 : ต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEFL อย่างน้อย 12 ทุกพาร์ท
  • รับรองผลคะแนนที่ 85 : ต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEFL อย่างน้อย 15 ทุกพาร์ท
  • รับรองผลคะแนนที่ 100 : ต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEFL อย่างน้อย 20 ทุกพาร์ท

*** ซึ่งหลักสูตรรับรองผล หากเรียนจบหลักสูตรแล้วจะได้สอบ TOEFL จริงฟรี 1 ครั้ง หากผลคะแนนได้ไม่ถึงตามที่รับรองไว้ นักเรียนสามารถเรียนต่อได้อีก 8 สัปดาห์โดยไม่เสียค่าเล่าเรียน แต่จะเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามปกติ

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

cipp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

cipdp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

ciplf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

ideacebu_logo

TOEFL BRIDGE & TOEFL INTENSIVE

หลักสูตร TOEFL โดยสถาบัน Idea Cebu เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ มี 2 แบบคือ

 • TOEFL Bridge : สำหรับผู้เรียนขั้นต้นที่อยากพัฒนาทักษะพื้นฐานประกอบไปด้วยคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 1 คาบ คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ การสอบคำศัพท์ 1 คาบและคาบเรียนเสริม 2 คาบ
 • TOEFL Intensive แบ่งออกเป็น
  • TOEFL Intensive 5 : ประกอบไปด้วยคลาสเรียนเดี่ยว 5 คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 1 คาบ คาบเรียนเพื่อการทดลองสอบเสมือนจริง 2 คาบ และการสอบคำศัพท์ 1 คาบ
  • TOEFL Intensive 6 : ประกอบไปด้วยคาบเรียนเดี่ยว 6 คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 1 คาบ คาบเรียนเพื่อการทดลองสอบเสมือนจริง 2 คาบ และการสอบคำศัพท์ 1 คาบ
  • TOEFL Intensive 7 : ประกอบไปด้วยคาบเรียนเดี่ยว 7 คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 1 คาบ คาบเรียนเพื่อการทดลองสอบเสมือนจริง 2 คาบ และการสอบคำศัพท์ 1 คาบ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะของตนเองให้สอบได้ตามเป้าหมาย

ระยะเวลาในการเรียน

 • 1 สัปดาห์ขึ้นไป

การสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน

 • สอบที่สถาบัน วันแรกที่ไปถึง

วันที่เริ่มหลักสูตร

 • ตามตารางวันที่กำหนด (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

idcp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

idcbdp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

idcblf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

logo_PINES

TOEFL

หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบ โดยสถาบัน Pines International Academy (PIA) เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยรวมแล้ว ยังแนะแนวทางการทำคะแนนสอบให้ได้สูงๆ ในแต่ละวันนักเรียนในหลักสูตรเตรียมสอบจะได้เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ และเรียนกลุ่มเล็ก 4 คาบ ครอบคลุมทุกทักษะที่ใช้สอบ ประกอบกับการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษทั่วไป

หลักสูตร TOEFL นี้มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับแผนการสมัครเรียนต่อต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรนี้ จะทำให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ ทั้งในเชิงวิชาการและแบบมืออาชีพ โดยในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเดี่ยว 4 คาบ ได้แก่ Independent Speaking, Integrated Speaking, Integrated Writing, ESL Subject คาบกลุ่มเล็ก 4 คาบ ได้แก่ TOEFL Reading, Integrated Writing อย่างละ 1 คาบ, TOEFL Listening 2 คาบ คาบเรียนตอนเช้า 1 คาบ และคาบเรียนตอนเย็นอีก 2 คาบ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

– เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทุกๆ ด้าน รวมไปถึงการแนะนำวิธีเพื่อเพิ่มคะแนนสอบให้ได้เพิ่มสูงขึ้น โดยหลักสูตรเพื่อเตรียมสอบนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการที่จะศึกษาต่อ ทำงานในต่างประเทศ หรือย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศอย่างถาวร

การสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน

– สอบที่สถาบัน วันจันทร์แรกหลังจากเดินทางถึงสถาบัน

วันที่เริ่มหลักสูตร

– วันจันทร์ที่กำหนด (กรุณาสอบถามวันเดินทางจากเจ้าหน้าที่)

ประกาศนียบัตร

– สำหรับผู้เรียนที่เรียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตร และมีการเข้าร่วมชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 90% ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

piap

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

piadp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

pialf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

SMEAG Logo 01

PRE-TOEFL & TOEFL GUARANTEE

หลักสูตร TOEFL โดยสถาบัน SMEAG เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เรียนที่ Capital Campus โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. Pre-TOEFL : ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเดี่ยวตัวต่อตัว 4 คาบ คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ คาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ และ Sparta Class เช้า-เย็น

2. TOEFL Guarantee : ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ คาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ และ Sparta Class เช้า-เย็น
รับรองผลคะแนนที่ 60, 80, 100 และ 110
– รับรองผลที่คะแนน 60 จะต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEFL 40 / IELTS 3.5 / TOEIC 490
– รับรองผลที่คะแนน 80 จะต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEFL 60 / IELTS 5.0 / TOEIC 680
– รับรองผลที่คะแนน 100 จะต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEFL 80 / IELTS 6.0 / TOEIC 800
– รับรองผลที่คะแนน 110 จะต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEFL 90 ขึ้นไป
ผู้เรียนหลักสูตรรับรองคะแนนจะต้องเรียนขั้นต่ำ 12 สัปดาห์ โดยสอบถามวันเริ่มต้นหลักสูตรในเดือนที่ท่านต้องการเดินทางจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
นอกจากนี้จะได้รับฟรีค่าสมัครสอบ และถ้าผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรจะสามารถรับสิทธิ์เรียนฟรีต่อด้วย

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

smep

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

smedp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

smelf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 

Advertisements