IELTS Foundation / IELTS Guarantee

หลักสูตร IELTS ของสถาบัน BECI แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ IELTS Foundation และ IELTS Guarantee มีการเรียนการสอนที่เข้มข้นด้วยอุปกรณ์และสื่อการสอนคุณภาพสูง ทีมงานจะให้การดูแลนักเรียนเป็นพิเศษโดยเข้าตรวจสอบและคอยดูแลในคาบเรียนทั่วไป คาบเรียนด้วยตัวเอง และแม้กระทั่งการทดสอบคำศัพท์ ซึ่งจะทำให้นักเรียนพัฒนาได้ประสบผลสำเร็จ

ทั้งนี้ คาบเรียน IELTS Guarantee จะเปิดรับนักเรียนแค่ 20 คนเท่านั้น ซึ่งจะเปิดรับ 1 ครั้งในทุกๆ 4 สัปดาห์ นักเรียนที่ระดับต่ำกว่าหลักสูตร Foundational IELTS ควรเรียนพื้นฐาน IELTS ก่อนแล้วค่อยเพิ่มระดับไปสู่หลักสูตร Guarantee เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสำเนียงคนอังกฤษ และเพื่อให้มีเนื้อหาที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ทางสถาบันจึงได้เพิ่ม BBC broadcasting และ TED ไปในการเรียนในคาบเรียนกลุ่มด้วย  

 • IELTS Foundation: นักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบกลุ่ม 3 คาบ และคาบเรียนตอนกลางคืนอีก 2 คาบต่อวัน
 • IELTS Guarantee: นักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบกลุ่ม 3 คาบ และคาบเรียนตอนกลางคืนอีก 2 คาบต่อวัน

>>>>> กรุณาคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดของหลักสูตรฉบับเต็ม <<<<<


Pre-IELTS / IELTS / IELTS Guarantee

1. หลักสูตร Pre-IELTS / IELTS ของสถาบัน Cebu Blue Ocean Academy (CBOA) ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยทำการทดสอบมาก่อน โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีแผนที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ตลอดจนผู้ที่จะอพยพย้ายถิ่นฐาน หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย คาบเรียนเดี่ยวและคาบเรียนกลุ่มขนาดเล็ก ผู้เรียนจะคุ้นเคยกับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นทั้งในเรื่องของทักษะการพูด การเขียน การฟัง และการอ่าน

หลักสูตรนี้ ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียน คาบเรียนเดี่ยว 5 คาบ, คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ และคาบเลือกอีก 3 คาบ

2. หลักสูตรแบบรับรองผลคะแนน IELTS Guarantee ของ CBOA มีรับรองผลที่คะแนน 5.5, 6.0 และ 6.5 โดยแบ่งเป็นหลักสูตรแบบ 8 สัปดาห์ และแบบ 12 สัปดาห์

 • รับรองผลคะแนนที่ 5.5 ต้องมีคะแนนสอบแรกเข้าเทียบเท่า 4.0
 • รับรองผลคะแนนที่ 6.0 ต้องมีคะแนนสอบแรกเข้าเทียบเท่า 5.0
 • รับรองผลคะแนนที่ 6.5 ต้องมีคะแนนสอบแรกเข้าเทียบเท่า 6.0

>>>>> กรุณาคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดของหลักสูตรฉบับเต็ม <<<<<


IELTS Bridge / IELTS Regular / IELTS Guarantee

หลักสูตร IELTS ของสถาบัน Cebu International Academy (CIA) มุ่งเน้นไปที่การทำให้นักเรียนได้คะแนนสอบสูงขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ IELTS Bridge (ระดับเริ่มต้น), IELTS Regular และ IELTS Guarantee (รับรองผลที่คะแนน 5.5 / 6.0 / 6.5) สำหรับหลักสูตรรับรองผลเป็นหลักสูตรที่ต้องลงเรียนขั้นต่ำ 12 สัปดาห์ และต้องมีคะแนนแรกเข้าขั้นต่ำที่ 3.5 ขึ้นไป สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มีคะแนนเป้าหมายที่ต้องการเป็นพิเศษ หรือยังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนในการเรียน สถาบันจะแนะนำให้เลือกเป็นหลักสูตร IELTS Regular น่าจะเหมาะสมกับความต้องการมากกว่า

 • IELTS Bridge: นักเรียนที่สนใจหลักสูตรนี้ สามารถสมัครเรียนระยะเวลาขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ โดยไม่กำหนดคะแนนสอบแรกเข้า หลักสูตรนี้จะนำเสนอความจำเป็นของทักษะต่างๆ ในการทำข้อสอบ IELTS (ทั้ง Academic และ General) และค่อยๆ เสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนผ่านคาบ IELTS Clinic ในขณะที่นักเรียนจะยังได้พัฒนาทักษะการสนทนาในคาบเรียน General ESL ด้วย ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ, คาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ และคาบ Self-Study 2 คาบ
 • IELTS Regular: เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเรียนระยะเวลานานเท่าไหร่และไม่ได้มีเป้าหมายคะแนน IELTS ที่ต้องการเป็นพิเศษ นักเรียนจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการทดสอบ IELTS (ทั้ง Academic และ General) ตามกรอบระยะเวลาการเรียนตามที่ต้องการ ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ, คาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ และคาบ Self-Study 2 คาบ
 • IELTS Garantee: เป็นหลักสูตร 12 สัปดาห์ โดยนักเรียนจะได้รับการคืนเงินค่าสอบ Official Test จากสถาบันหากนักเรียนสามารถทำคะแนนสอบได้ตามเป้าหมาย และหากนักเรียนทำคะแนนทดสอบจำลอง (mock test) ได้ต่ำกว่าครั้งก่อนหน้าเป็นจำนวน 3 ครั้ง นักเรียนจะถูกตัดออกจากหลักสูตรรับรองผล ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ, คาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ และคาบ Self-Study 2 คาบ

>>>>> กรุณาคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดของหลักสูตรฉบับเต็ม <<<<<


IELTS Preparatory / IELTS General & Intensive / IELTS Guarantee

หลักสูตร IELTS โดยสถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI) เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ IELTS Preparatory, IELTS General & Intensive และ IELTS Guarantee

 • IELTS Preparatory ประกอบไปด้วยคาบเรียนเดี่ยว 6 คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 3 คาบและคาบเรียนกลุ่มใหญ่ 1 คาบต่อวัน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและเตรียมตัวสำหรับการสอบ มีตัวเลือกเสริมคือการทดลองสอบเสมือนจริงทุกเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • IELTS General & Intensive ประกอบไปด้วยคาบเรียนเดี่ยว 4 (General) หรือ 5 (Intensive) คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ และคาบฝึกฝน 2 คาบต่อวัน โดยในแต่ละวันคาบฝึกฝนจะเปลี่ยนวิชากันไปเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในทุกด้าน บังคับทดลองสอบเสมือนจริงทุกเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • IELTS Garantee: เป็นหลักสูตร 12 สัปดาห์ มีกำหนดวันเริ่มของหลักสูตร (กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่) และมีกำหนดคะแนนแรกเข้าด้วย ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 5 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ และคาบฝึกฝนอีก 2 คาบ

>>>>> กรุณาคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดของหลักสูตรฉบับเต็ม <<<<<


IELTS Standard / IELTS Sparta / IELTS Guarantee & Guarantee Special

IELTS มีการทดสอบ 2 ประเภท คือ Academic Module และ General Training Module โดย Academia Module นั้นจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับสูง หรือสำหรับผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์, พยาบาล ที่ต้องการเรียนต่อและฝึกฝนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ส่วน General Training Module นั้นจำเป็นสำหรับผู้ที่มีแผนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ในเชิงวิชาการ เช่น ต้องการไปหาประสบการณ์การทำงานที่ต่างประเทศ หรือการอพยพย้ายถิ่นฐาน 
หลักสูตร IELTS ของสถาบัน CIP แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ IELTS Standard, IELTS Sparta, IELTS Guarantee และ IELTS Guarantee Special

 • IELTS Standard: เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดคะแนนสอบแรกเข้า สามารถเรียนได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 4 คาบ + คาบกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ + คาบกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ
 • IELTS Sparta: เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป ที่มีผลคะแนนสอบวัดระดับตั้งแต่ A2 (CEFR) สามารถเรียนได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 4 คาบ + คาบกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ + คาบกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ
 • IELTS Guarantee: เป็นหลักสูตร 12 สัปดาห์ มีกำหนดวันเริ่มเรียน (กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่) เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 4 คาบ + คาบกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ + คาบกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ + คาบเลือก 2 คาบ และมีคาบศึกษาด้วยตนเอง(บังคับ)ด้วย
 • IELTS Guarantee Special: เป็นหลักสูตร 12 สัปดาห์ มีกำหนดวันเริ่มเรียน (กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่) เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 3 คาบ + คาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ + คาบกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ + คาบเลือก 2 คาบ และมีคาบศึกษาด้วยตนเอง(บังคับ)ด้วย

>>>>> กรุณาคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดของหลักสูตรฉบับเต็ม <<<<<


IELTS COURSE

หลักสูตร IELTS โดยสถาบัน E&G International Language Center เมืองดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนรวมไปถึงความสามารถภาษาอังกฤษ มีวิชาให้เลือกทั้งหมด 9 วิชา ในหลักสูตรประกอบไปด้วยคลาสเรียนเดี่ยว 4 ชั่วโมง คลาสเรียนกลุ่มเล็ก 4 ชั่วโมง โดยผู้เรียนสามารถเลือกจับคู่วิชากับหนังสือซึ่งมีให้เลือกถึง 9 เล่มจากสถาบันภาษาเช่น Cambridge ได้ ในแต่ละสัปดาห์จะมีการสอบคำศัพท์และการทดลองสอบเสมือนจริง

>>>>> กรุณาคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดของหลักสูตรฉบับเต็ม <<<<<


Pre-IELTS / IELTS Intensive / IELTS Guarantee

หลักสูตร IELTS ของสถาบัน EV Academy เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสอบ IELTS ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมกับการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย 4 ทักษะหลักๆ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมไปถึงไวยากรณ์ IELTS ในคาบเรียนกลุ่ม ในแต่ละหลักสูตรจะมีส่วนร่วมในงานนำเสนอมัลติมีเดียและการอภิปรายในเชิงลึก การทบทวนกุญแจสำคัญในการสอบ กลยุทธ์และเทคนิค จุดมุ่งหมายคือเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและกลยุทธ์ที่จำเป็นในการสอบ IELTS ด้วยความมั่นใจ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 • Pre-IELTS (SP2): ในแต่วันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว (ESL) 4 คาบ และคาบกลุ่ม (IELTS) อีก 4 คาบ
 • IELTS Intensive (SP2): ในแต่วันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว (IELTS) 4 คาบ และคาบกลุ่ม (IELTS) อีก 4 คาบ
 • IELTS Guarantee (SP1): ในแต่วันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว (IELTS) 4 คาบ และคาบกลุ่ม (IELTS) อีก 4 คาบ โดยมีรับรองผลคะแนนที่ 5.5, 6.0 และ 6.5

>>>>> กรุณาคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดของหลักสูตรฉบับเต็ม <<<<<


IELTS Intensive

หลักสูตร IELTS ของ Idea Academia เปิดให้สมัครเรียนได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่ 1 – 24 สัปดาห์ เหมาะสำหรับนักเรียนที่สอบวัดระดับได้ตั้งแต่ A2 (CEFR) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สถาบันจะออกแบบการเรียนการสอนให้เฉพาะเจาะจงกับคะแนนเป้าหมายที่ผู้เรียนต้องการ แบ่งออกได้ตามจำนวนคาบเรียนเดี่ยวที่นักเรียนจะได้เรียนต่อวันตั้งแต่ 4-8 คาบ ดังนี้

 • IELTS Intensive: ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบเรียนกลุ่มเล็ก 1 คาบ, คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ, คาบเลือกตอนเช้า 1 คาบ, คาบเลือกตอนกลางวัน 1 คาบ และคาบเลือกตอนค่ำ 2 คาบ รวม 11 คาบต่อวัน
 • IELTS Intensive: ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบเรียนกลุ่มเล็ก 1 คาบ, คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ, คาบเลือกตอนเช้า 1 คาบ, คาบเลือกตอนกลางวัน 1 คาบ และคาบเลือกตอนค่ำ 2 คาบ รวม 11 คาบต่อวัน
 • IELTS Intensive One-to-One 6: ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 6 คาบ, คาบเรียนกลุ่มเล็ก 1 คาบ, คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ, คาบเลือกตอนเช้า 1 คาบ, คาบเลือกตอนกลางวัน 1 คาบ และคาบเลือกตอนค่ำ 2 คาบ รวม 13 คาบต่อวัน
 • IELTS Intensive One-to-One 7: ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 7 คาบ, คาบเรียนกลุ่มเล็ก 1 คาบ, คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ, คาบเลือกตอนเช้า 1 คาบ, คาบเลือกตอนกลางวัน 1 คาบ และคาบเลือกตอนค่ำ 2 คาบ รวม 14 คาบต่อวัน
 • IELTS Intensive One-to-One 8: ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 8 คาบ, คาบเรียนกลุ่มเล็ก 1 คาบ, คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ, คาบเลือกตอนเช้า 1 คาบ, คาบเลือกตอนกลางวัน 1 คาบ และคาบเลือกตอนค่ำ 2 คาบ รวม 14 คาบต่อวัน

>>>>> กรุณาคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดของหลักสูตรฉบับเต็ม <<<<<


IELTS Intensive / IELTS Guarantee

หลักสูตร IELTS ของ Idea Cebu แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ IELTS Intensive และ IELTS Guarantee เป็นหลักสูตรเพื่อการเตียมสอบ IELTS ซึ่งเป็นการทดสอบสำหรับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ต้องการเรียนต่อ ทำงาน หรือตั้งถิ่นฐานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก การประสบความสำเร็จในการสอบ IELTS และมีผลสอบที่เป็นที่น่าพอใจ เป็นเป็นใบเบิกทางที่ดีในด้านวิชาการตามหลักสากล และโอกาสต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งคะแนน IELTS มักเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ ตลอดจนการยื่นขอวีซ่าต่างๆ ต้องการด้วย
ทั้งนี้ หลักสูตร IELTS ของ Idea Cebu เปิดให้สมัครเรียนได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่ 1 – 24 สัปดาห์ เหมาะสำหรับนักเรียนที่สอบวัดระดับได้ตั้งแต่ A2 (CEFR) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สถาบันจะออกแบบการเรียนการสอนให้เฉพาะเจาะจงกับคะแนนเป้าหมายที่ผู้เรียนต้องการ 

 • IELTS Intensive: ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ, คาบเรียนกลุ่มใหญ่ หรือ Mock Test & Review 2 คาบ, คาบทดสอบคำศัพท์ 1 คาบ, คาบทบทวนคำศัพท์ 1 คาบ, คาบเลือก 2 คาบ และคาบทบทวนด้วยตนเองอีก 2 คาบ
 • IELTS Score Guaranteed: เป็นหลักสูตร 10 สัปดาห์ ที่มีกำหนดวันเริ่มเรียน (กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) และมีการเตรียมความพร้อมเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุคะแนนเป้าหมายตามที่ต้องการ โดยนักเรียนจะต้องมีการทดสอบจำลอง (Mock Test), เข้าเรียนตามตาราง และทบทวนบทเรียนด้วยตัวเองตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยทางสถาบันจะจัดหลักสูตรแยยเข้มข้นตลอด 8 สัปดาห์ และนักเรียนจะได้ทำการทดสอบ Official Test ในสัปดาห์ที่ 8 ของการเรียน และอีก 2 สัปดาห์ที่เหลือระหว่างรอผลสอบจะประกอบไปด้วยคาบเรียนทบทวนและการฝึกฝน รวมถึงกุญแจสำคัญที่ควรเรียนรู้ ทั้งนี้ หากนักเรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ตามเป้าหมาย ทางสถาบันจะจัดคลาสเรียนชดเชยให้นักเรียน (เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบัน) ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ, คาบเรียนกลุ่มใหญ่ หรือ Mock Test & Review 2 คาบ, คาบทดสอบคำศัพท์ 1 คาบ, คาบทบทวนคำศัพท์ 1 คาบ, และคาบทบทวนด้วยตนเองอีก 2 คาบ

>>>>> กรุณาคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดของหลักสูตรฉบับเต็ม <<<<<


Pre-IELTS / IELTS Guarantee

IELTS เป็นการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานสากลที่มีการบริหารงานมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก การทดสอบ IELTS ได้รับการออกแบบมา เพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่วางแผนที่จะเรียนต่อ หรือย้ายถิ่นฐาน การทดสอบ IELTS เป็นการวัดผลความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดย IELTS ของ Keystone Academy แบ่งออกได้เป็น 2 หลักสูตร คือ Pre-IELTS และ IELTS Guarantee

 • Pre-IELTS: เป็นหลักสูตรระดับเริ่มต้น ไม่จำกัดคะแนนสอบแรกเข้า โดยต้องลงทะเบียนเรียนขั้นต่ำ 8 สัปดาห์ขึ้นไป โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ + คาบกลุ่ม 3 คาบ + Special Classes 2 คาบ และคาบการศึกษาด้วยตนเอง 3 คาบ
 • IELTS Guarantee: เป็นหลักสูตร 12 สัปดาห์ ต้องมีคะแนนสอบแรกเข้า ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ + คาบกลุ่ม 3 คาบ + Special Classes 2 คาบ และคาบการศึกษาด้วยตนเอง 3 คาบ

>>>>> กรุณาคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดของหลักสูตรฉบับเต็ม <<<<<


Pre-IELTS / IELTS / IELTS Guarantee

หลักสูตร IELTS ของสถาบัน PIA มุ่งเน้นเพื่อให้นักเรียนฝึกฝนและทำการทดสอบ IELTS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบัน PIA ไม่ได้ปรารถนาเพียงแค่ให้นักเรียนได้คะแนนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ แต่ยังมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษได้ด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเรียนหลักสูตร IELTS ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาอังกฤษและกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ส่วนทักษะจะเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานหรือระดับภาษาอ่อน หรือในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถสอบผ่านคะแนนแรกเข้าที่สถาบันกำหนดไว้ สถาบันจะแนะนำให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนหลักสูตร ESL เพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาก่อนที่จะมาเรียนหลักสูตร IELTS โดย ณ ปัจจุบัน หลักสูตรนี้จะคาบเรียนเดี่ยวและกลุ่มรวม 8 คาบ (เดี่ยว 4 คาบ, กลุ่ม 4 คาบ) ยังไม่รวมคาบเลือก โดยคาบเรียนกลุ่มจะต้องมีนักเรียนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ในกรณีที่ช่วงขณะนั้นมีนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเพียงแค่ 1 ท่าน สถาบันจะปรับจากคาบเรียนกลุ่มให้นักเรียนได้เรียนเป็นคาบเรียนเดี่ยวทั้งหมดรวม 6 คาบ ยังไม่รวมคาบเลือก

 • Pre-IELTS: เป็นหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS สำหรับผู้เรียนระดับต้นที่ไม่เคยสอบ IELTS มาก่อน เป็นหลักสูตรเตรียมพื้นฐาน 4 สัปดาห์ เรียนที่ Chapis Campus (*แต่ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป นักเรียน Pre-IELTS ทั้งหมดจะได้เรียนที่ Main Campus ค่ะ) ไม่จำกัดคะแนนแรกเข้า และไม่ต้องมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์/สไกป์ก่อน โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ + คาบเรียนกลุ่มเล็ก 4 คาบ + คาบเลือกช่วงเช้า 1 คาบ และคาบเลือกช่วงเย็น 2 คาบ
 • IELTS: เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานหรือเคยสอบ IELTS มาก่อนแล้ว จะมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์/สไกป์ก่อน เพื่อประเมินระดับภาษาเบื้องต้น นักเรียนจะได้เรียนที่ Chapis Campus โดยจะแบ่งย่อยออกเป็น IELTS A และ IELTS B ตามระดับภาษาของผู้เรียนด้วย ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ + คาบเรียนกลุ่มเล็ก 4 คาบ + คาบเลือกช่วงเช้า 1 คาบ และคาบเลือกช่วงเย็น 2 คาบ
 • IELTS Guarantee: นำเสนอบทเรียนที่เกี่ยวข้องและการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการทำข้อสอบ IELTS โดยหลักสูตร IELTS Guarantee นี้ จะสอนเกี่ยวกับความเข้าใจในการทำข้อสอบ การเรียนการสอนในแต่ละส่วนจะประกอบไปด้วยการอภิปรายในเรื่องของรูปแบบและลักษณะของคำถามในการทดสอบ IELTS, ทักษะสำคัญในการทำข้อสอบ, กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ ทั้งนี้ สถาบันยังจัดการทดสอบจำลอง (mock test) และแบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะและกลยุทธ์เหล่านี้อีกด้วย ซึ่งหลักสูตร IELTS guarantee จะเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถทำข้อสอบ IELTS ได้อย่างมั่นใจ และบรรลุคะแนนเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยจะรับรองผลที่คะแนน 5.5, 6.0 และ 6.5 ในระยะเวลา 8 หรือ 12 สัปดาห์ ขึ้นกับความต้องการของนักเรียน

>>>>> กรุณาคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดของหลักสูตรฉบับเต็ม <<<<<


IELTS 4 Plan / IELTS 6 Plan

หลักสูตร IELTS ของสถาบัน QQ English แบ่งออกเป็น 2 Plans ได้แก่ IELTS 4 Plan และ IELTS 6 Plan โดยเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบ IELTS เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมโดยเฉพาะสำหรับการพูด ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำหรับนักเรียนหลายๆ คน

 • IELTS 4 Plan: ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว IELTS 4 คาบ + คาบเรียนเดี่ยว ESL 2 คาบ + คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ และคาบเรียนหลุ่มใหญ่ Night Classes (คาบเลือก) 2 คาบ
 • IELTS 6 Plan: ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว IELTS 6 คาบ + คาบเรียน Callan Method 1 คาบ + คาบเรียนกลุ่มเล็ก 1 คาบ และคาบเรียนหลุ่มใหญ่ Night Classes (คาบเลือก) 2 คาบ

>>>>> กรุณาคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดของหลักสูตรฉบับเต็ม <<<<<


Pre-IELTS / IELTS & IELTS Guarantee

หลักสูตร IELTS ของสถาบัน SMEAG จะเรียนที่ Classic Campus โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Pre-IELTS (สำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้น, ไม่จำกัดคะแนนแรกเข้า) และ IELTS & IELTS Guarantee
(ซึ่งหลักสูตร IELTS Guarantee จะรับรองผลคะแนนก็ต่อเมื่อนักเรียนสมัครเรียนตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หากเรียนระยะเวลาน้อยกว่านี้จะไม่รับรองผลคะแนนแต่ใช้หลักสูตรเดียวกัน และมีกำหนดคะแนนแรกเข้า)  

 • Pre-IELTS : ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเดี่ยวตัวต่อตัว 4 คาบ คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ คาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ และ Sparta Class เช้า-เย็น
 • IELTS & IELTS Guarantee : ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ คาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ และ Sparta Class เช้า-เย็น
  สำหรับ IELTS Guarantee เป็นหลักสูตร 12 สัปดาห์ รับรองผลคะแนนที่ 5.5, 6.0, 6.5 และ 7.0
  – รับรองผลที่คะแนน 5.5 จะต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEFL 40 / IELTS 3.5 / TOEIC 490
  – รับรองผลที่คะแนน 6.0 จะต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEFL 60 / IELTS 5.0 / TOEIC 680
  – รับรองผลที่คะแนน 6.5 จะต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEFL 80 / IELTS 6.0 / TOEIC 800
  – รับรองผลที่คะแนน 7.0 จะต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า IELTS 6.5 ขึ้นไป
  ผู้เรียนหลักสูตรรับรองคะแนนจะต้องเรียนขั้นต่ำ 12 สัปดาห์ โดยสอบถามวันเริ่มต้นหลักสูตรในเดือนที่ท่านต้องการเดินทางจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
  นอกจากนี้จะได้รับฟรีค่าสมัครสอบ และถ้าผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรจะสามารถรับสิทธิ์เรียนฟรีต่อด้วย แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าหนังสือ ค่าน้ำ-ไฟ ค่าต่อวีซ่า ฯลฯ นักเรียนต้องชำระตามปกติ

>>>>> กรุณาคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดของหลักสูตรฉบับเต็ม <<<<<