Blueocean

PRE-IELTS & IELTS

หลักสูตร IELTS โดยสถาบัน Cebu Blue Ocean Academy เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

 • Pre-IELTS สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในขั้นต้น และ
 • IELTS สำหรับผู้เรียนที่มีคะแนนมากกว่า 550

หลักสูตรประกอบไปด้วย คาบเรียนเดี่ยว 5 คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ และคาบลือก 1-3 คาบต่อวัน โดยจะมีการทดลองสอบเสมือนจริงทุกๆ วันศุกร์

ข้อกำหนด 

 • ระยะเวลาขั้นต่ำ 4 สัปดาห์

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

bop

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

bodp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

bolf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

cpi-logo

ILETS PREPARATORY & IELTS GENERAL / INTENSIVE

หลักสูตร IELTS โดยสถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI) เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ Preparatory และ General / Intensive

 • IELTS Preparatory ประกอบไปด้วยคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบและคาบเรียนกลุ่มใหญ่ 1 คาบ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและเตรียมตัวสำหรับการสอบ มีตัวเลือกเสริมคือการทดลองสอบเสมือนจริงทุกเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • IELTS General / Intensive ประกอบไปด้วยคาบเรียนเดี่ยว 4 (General) หรือ 5 (Intensive) คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ และคาบฝึกฝน 2 คาบ โดยในแต่ละวันคาบฝึกฝนจะเปลี่ยนวิชากันไปเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในทุกด้าน บังคับทดลองสอบเสมือนจริงทุกเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะของตนเอง

 สิทธิพิเศษ

 • สำหรับผู้เรียนที่สมัครหลักสูตร IELTS General , Intensive เมื่อเรียน 8 – 11 สัปดาห์จะได้รับการสอบ IELTS ฟรี 1 ครั้งหรือได้รับเงิน 1,000 เปโซสำหรับค่าสอบ มีบริการไปส่งที่ศูนย์สอบฟรี
 • ผู้ที่เรียนมากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป จะได้รับการสอบ IELTS ฟรี 2 ครั้งหรือได้รับเงิน 2,000 เปโซสำหรับค่าสอบ รวมไปถึงมีบริการไปส่งที่ศูนย์สอบด้วย

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

cpip

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

cpidp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

cpilf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

CIP Logo

IELTS Preparation, IELTS Sparta & IELTS Guarantee

หลักสูตร IELTS โดยสถาบัน CIP เมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ IELTS Preparation, IELTS Sparta และ IELTS Guarantee ซึ่งการเรียนจะครอบคลุมทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด รวมถึงได้ลองทำข้อสอบทุกวันเสาร์ ประกอบด้วยคาบเรียนตัวต่อตัวมากกว่า 80 ชั่วโมงต่อ 4 สัปดาห์

 • IELTS Preparation : เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และต้องการที่จะทำการสอบ IELTS โดยจะเริ่มจากการให้ผู้เรียนฝึกทำข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน จากนั้นผู้สอนจะเข้าพบและสอบถามผู้เรียนแต่ละคนว่าต้องการเน้นตรงส่วนไหนเป็นพิเศษ ผู้เรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบในแต่ละส่วนอย่างสม่ำเสมอ และเรียนรู้ในเกณฑ์การให้คะแนนอย่างลึกซึ้ง (ทั้งในส่วนของ Listening, Speaking, Reading และ Writing) และยังได้เรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบอีกด้วย
  โดยหลักสูตร Preparation ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 4 คาบ คาบเรียนกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ และคาบเรียนกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ และคาบเลือกอีก 2 คาบ

 

 • IELTS Sparta : เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็ว และสามารถแบกรับความกดดันที่สูงได้ นักเรียนจะได้ทำการสอบเสมือนจริงในทุกๆ เช้า ตั้งแต่วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมตัวสอบจริง นักเรียนจะมีความเคยชินกับข้อสอบเป็นอย่างมาก และสามารถนำทักษะมาปรับใช้ในการทำข้อสอบในสนามสอบจริงได้ อีกทั้งยังมีทักษะในการวางแผนเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

–  มีการทดลองสอบเสมือนจริงในทุกๆวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี (สอบทักษะการฟัง/การอ่าน)

–  ทุกๆ เช้าของวันศุกร์จะมีการสอบ Vocabulary test

–  มีการทดลองสอบเสมือนจริง (simulation tests) ประมาณ 9 – 13ครั้ง ต่อ 4 สัปดาห์

–  มีการบังคับเรียนด้วยตัวเองตั้งแต่ 1 ทุ่ม – 4 ทุ่ม

–  มีการสอบพูดกับอาจารย์ชาวต่างชาติโดยตรง

–  มีอาจารย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางทำการสอนทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม

 

 • IELTS Guarantee : เป็นหลักสูตรเพื่อการเตรียมสอบที่มีการรับรองผลคะแนนของนักเรียนภายหลังการสอบเมื่อจบหลักสูตรแล้ว โดยมีข้อกำหนดให้ผู้เรียนต้องสมัครเรียนเป็นเวลา 12 สัปดาห์ขึ้นไป เริ่มเรียนในวันจันทร์แรกของทุกเดือน นอกจากนี้ สถาบันจะจัดให้มีการทดลองสอบทุกสัปดาห์ โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียน คาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 4 คาบ คาบเรียนกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ และคาบเรียนกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบข้อกำหนด
  • รับรองผลคะแนนที่ 5.5 : ต้องมีผลสอบวัดระดับแรกเข้าที่ 3.5 ทุกพาร์ท หรือสอบวัดระดับที่สถาบันได้ Level A2+
  • รับรองผลคะแนนที่ 6.0 : ต้องมีผลสอบวัดระดับแรกเข้าที่ 5.0 ทุกพาร์ทหรือสอบวัดระดับที่สถาบันได้ Level B1+
  • รับรองผลคะแนนที่ 6.5 : ต้องมีผลสอบวัดระดับแรกเข้าที่ 5.5 ทุกพาร์ทหรือสอบวัดระดับที่สถาบันได้ Level B2
  • รับรองผลคะแนนที่ 7.0 : ต้องมีผลสอบวัดระดับแรกเข้าที่ 6.5 ทุกพาร์ทหรือสอบวัดระดับที่สถาบันได้ Level B2+

ซึ่งหลักสูตรรับรองผล หากเรียนจบหลักสูตรแล้วจะได้สอบ IELTS จริงฟรี 1 ครั้ง หากผลคะแนนได้ไม่ถึงตามที่รับรองไว้ นักเรียนสามารถเรียนต่อได้อีก 8 สัปดาห์โดยไม่เสียค่าเล่าเรียนค่ะ แต่จะเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามปกติ

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

cipp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

cipdp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

ciplf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

E&G logo

IELTS COURSE

หลักสูตร IELTS โดยสถาบัน E&G International Language Center เมืองดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนรวมไปถึงความสามารถภาษาอังกฤษ มีวิชาให้เลือกทั้งหมด 9 วิชา ในหลักสูตรประกอบไปด้วยคลาสเรียนเดี่ยว 4 ชั่วโมง คลาสเรียนกลุ่มเล็ก 4 ชั่วโมงโดยผู้เรียนสามารถเลือกจับคู่วิชากับหนังสือซึ่งมีให้เลือกถึง 9 เล่มจากสถาบันภาษาเช่น Cambridge ได้ ในแต่ละสัปดาห์จะมีการสอบคำศัพท์และการทดลองสอบเสมือนจริง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมตัวและพัฒนาการสอบให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นในระดับที่ผู้เรียนต้องการ

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

egp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

egdp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

eglf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

ACADEMIA

IELTS INTENSIVE & IELTS GUARANTEED

หลักสูตร IELTS โดยสถาบัน Idea Academia เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์  มี 2 แบบคือ

 • IELTS Intensive : จะเรียน 1-24 สัปดาห์ ประกอบไปด้วยคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 1 คาบ และคาบเลือก 2 คาบต่อวัน
 • IELTS Guaranteed : จะเรียน 10 สัปดาห์ ประกอบไปด้วยคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ คาบเรียนเพื่อการทดลองสอบเสมือนจริงและการเรียนเนื้อหาเชิงลึก 4 คาบ และคาบเลือก 2 คาบต่อวัน โดยมีการทดลองสอบเสมือนจริงทุกวันเสาร์และมีการสอบวัดผลในวันพฤหัสทุก 4 สัปดาห์

หมายเหตุ ถ้าหากว่าผู้เรียนที่สมัครหลักสูตร IELTS Guaranteed มีผลสอบไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ภายใน 10 สัปดาห์ ทางสถาบันมีนโยบายให้ผู้เรียนสามารถเรียนฟรีจนกว่าจะสอบได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะของตนเอง ให้สอบได้ตามเป้าหมาย

ระยะเวลาในการเรียน

 • 1 สัปดาห์ขึ้นไปสำหรับ IELTS Intensive
 • 10 สัปดาห์ขึ้นไปสำหรับ IELTS Guaranteed

การสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน

 • สอบที่สถาบัน วันแรกที่ไปถึง

วันที่เริ่มหลักสูตร

 • ตามตารางวันที่กำหนด (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

acap

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

acadp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

acalf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

logo_PINES

IELTS

หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบ โดยสถาบัน Pines International Academy (PIA) เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยรวมแล้ว ยังแนะแนวทางการทำคะแนนสอบให้ได้สูงๆ ในแต่ละวันนักเรียนในหลักสูตรเตรียมสอบจะได้เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ และเรียนกลุ่มเล็ก 4 คาบ ครอบคลุมทุกทักษะที่ใช้สอบ ประกอบกับการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษทั่วไป

หลักสูตร IELTS เป็นหลักสูตรที่มุ่งหมายไม่เพียงแต่ต้องการทำให้ผู้เรียนทำข้อสอบได้คะแนนสูง แต่ยังเพื่อการช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทุกๆ ด้าน ให้ดีขึ้นได้ภายในระยะเวลา 3 – 4 เดือน ซึ่งประกอบไปด้วยการเรียนคาบเดี่ยว 4 คาบต่อวัน ได้แก่ IELTS Speaking, IELTS Writing Task (Academic/General), ESL Subject คาบกลุ่มเล็ก 4 คาบ ได้แก่ IELTS Reading 2 คาบ, IELTS Listening 2 คาบ คาบเรียนตอนเช้า 1 คาบ และคาบเรียนตอนเย็นอีก 2 คาบต่อวัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

– เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทุกๆ ด้าน รวมไปถึงการแนะนำวิธีเพื่อเพิ่มคะแนนสอบให้ได้เพิ่มสูงขึ้น โดยหลักสูตรเพื่อเตรียมสอบนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการที่จะศึกษาต่อ ทำงานในต่างประเทศ หรือย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศอย่างถาวร

การสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน

– สอบที่สถาบัน วันจันทร์แรกหลังจากเดินทางถึงสถาบัน

วันที่เริ่มหลักสูตร

– วันจันทร์ที่กำหนด (กรุณาสอบถามวันเดินทางจากเจ้าหน้าที่)

ประกาศนียบัตร

– สำหรับผู้เรียนที่เรียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตร และมีการเข้าร่วมชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 90% ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

piap

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

piadp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

pialf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

SMEAG Logo 01

PRE-IELTS & IELTS GUARANTEE

หลักสูตร IELTS โดยสถาบัน SMEAG เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เรียนที่ Classic Campus โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. Pre-IELTS : ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเดี่ยวตัวต่อตัว 4 คาบ คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ คาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ และ Sparta Class เช้า-เย็น

2. IELTS Guarantee : ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ คาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ และ Sparta Class เช้า-เย็น
รับรองผลคะแนนที่ 5.5, 6.0, 6.5 และ 7.0
– รับรองผลที่คะแนน 5.5 จะต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEFL 40 / IELTS 3.5 / TOEIC 490
– รับรองผลที่คะแนน 6.0 จะต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEFL 60 / IELTS 5.0 / TOEIC 680
– รับรองผลที่คะแนน 6.5 จะต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEFL 80 / IELTS 6.0 / TOEIC 800
– รับรองผลที่คะแนน 7.0 จะต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า IELTS 6.5 ขึ้นไป
ผู้เรียนหลักสูตรรับรองคะแนนจะต้องเรียนขั้นต่ำ 12 สัปดาห์ โดยสอบถามวันเริ่มต้นหลักสูตรในเดือนที่ท่านต้องการเดินทางจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
นอกจากนี้จะได้รับฟรีค่าสมัครสอบ และถ้าผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรจะสามารถรับสิทธิ์เรียนฟรีต่อด้วย

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

smep

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

smedp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

smelf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


Advertisements