Blueocean

ESL COURSES

สถาบัน Cebu Blue Ocean Academy มีหลักสูตร ESL อยู่ทั้งหมด 4 หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน ได้แก่

 1. General ESL สำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะหลัก 4 ทักษะคือการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมไปถึงการสื่อสารอย่างมั่นใจอีกด้วย โดยจะเรียน 7 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น คาบเรียนเดี่ยว (1:1) 5 ชั่วโมง คาบเรียนกลุ่ม (4:1) 2 ชั่วโมงและผู้เรียนสามารถเลือกคาบเรียนเพิ่มเติมได้มากสุดอีก 3 ชั่วโมง
 2. Intensive ESL สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นทักษะพื้นฐานให้มากขึ้น โดยจะเรียนเป็นคาบเรียนเดี่ยว (1:1) ทั้งหมด 7 ชั่วโมง และผู้เรียนสามารถเลือกคาบเรียนเพิ่มเติมได้มากสุดอีก 3 ชั่วโมง
 3. Premium ESL สำหรับผู้เรียนที่ต้องการฝึกฝนมากขึ้นโดยเน้นไปที่ทักษะการพูด จะเรียนเป็นคาบเรียนเดี่ยวทั้งหมด (1:1) 9 ชั่วโมง และผู้เรียนสามารถเลือกคาบเรียนเพิ่มเติมได้มากสุดอีก 3 ชั่วโมง
 4. Light ESL สำหรับผู้เรียนทีไม่ต้องการคาบเรียนมากเกินไปเพื่อที่จะได้มีเวลาทบทวนบทเรียนมากขึ้น โดยเน้นทักษะที่ผู้เรียนไม่ถนัด จะเรียนทั้งหมด 5 ชั่วโมง แบ่งเป็นคาบเรียนเดี่ยว (1:1) 3 ชั่วโมง คาบเรียนกลุ่ม (4:1) 2 ชั่วโมงและผู้เรียนสามารถเลือกคาบเรียนเพิ่มเติมได้มากสุดอีก 3 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษได้มากขึ้น

ระยะเวลาในการเรียน

 • ขั้นต่ำ 2 สัปดาห์สำหับ

ข้อกำหนด

 • อายุมากกว่า 17 ปี

วันที่เริ่มหลักสูตร

 • ทุกๆ 2 อาทิตย์

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

bo2019

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

cpi-logo

GENERAL & INTENSIVE ESL

หลักสูตร ESL โดยสถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI) เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร สำหรับผู้เรียนขั้นเริ่มต้นไปจนถึงระดับอื่นๆ ที่สูงขึ้น ได้แก่

 1. General English Course โดยเรียนทั้งหมด 7 คาบ แบ่งออกเป็นคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ และคาบเรียนกลุ่มใหญ่ 1 คาบ
 2. Intensive English Course โดยเรียนทั้งหมด 8 คาบ แบ่งออกเป็นคาบเรียนเดี่ยว 5 คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ และคาบเรียนกลุ่มใหญ่กับครูเจ้าของภาษา 1 คาบ

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

cpi2019

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

CIP Logo

ESL Program

หลักสูตร ESL แบบใหม่ของสถาบัน CIP (เริ่มตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นไป) 

เป็นหลักสูตรที่มีการจัดกลุ่มตามระดับของผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง ซึ่งกระบวนการการเรียนการสอนจะครอบคลุมทักษะทั้งการพูด, การออกเสียง, คำศัพท์, การอ่าน, การฟัง, การเขียน และการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ขึ้นอยู่กับจำนวนของคาบเรียนแบบตัวต่อตัว ผู้เรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่ประกอบไปด้วยคาบเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์ทั้งคาบเดี่ยวและกลุ่มได้ตามต้องการ โดยมีชั่วโมงเรียนโดยเฉลี่ย 9 คาบต่อวัน และสามารถเลือกเรียน Optional Classes (คาบกลุ่มเลือก) ได้อีก 2 คาบต่อวันด้วย

1. ESL Native Premium : นักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์เจ้าของภาษา 4 คาบ คาบกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ คาบกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ และคาบเลือกอีก 2 คาบ รวม 8 คาบต่อวัน

2. ESL Power Intensive : นักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 7 คาบ และคาบเลือกอีก 2 คาบ รวม 9 คาบต่อวัน

3. ESL Standard : นักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ คาบเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 4 คาบ คาบกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ คาบกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ และคาบเลือกอีก 2 คาบ รวม 9 คาบต่อวัน

4. ESL Starter : นักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 5 คาบ คาบกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ คาบกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ และคาบเลือกอีก 2 คาบ รวม 9 คาบต่อวัน

5. ESL Lite : นักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 3 คาบ คาบกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ คาบกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ และคาบเลือกอีก 2 คาบ รวม 7 คาบต่อวัน

(*คาบเรียน 1 คาบ คือ 45 นาที)

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

cip2019

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

E&G logo

ESL COURSES

หลักสูตร ESL โดยสถาบัน E&G International Language Center เมืองดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ มีทั้งหมด 2 หลักสูตร โดยมีทั้งคาบเรียนเดี่ยว คาบเรียนกลุ่มเล็ก คาบเรียนกลุ่มใหญ่และคาบเรียนด้วยตัวเอง

 1. Comprehensive Course สำหรับผู้เรียนขั้นต้น โดยจะเรียน 10 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นคาบเรียนเดี่ยว 4 ชั่วโมง คาบเรียนกลุ่ม 4 ชั่วโมง และคาบเรียนด้วยตัวเองอีก 2 ชั่วโมง
 2. Intensive Course เป็นหลักสูตรที่เพิ่มคาบเรียนเดี่ยวมากขึ้น สำหรับผู้เรียนขั้นต้นและผู้เรียนที่มีเวลาจำกัด โดยจะเรียน 8 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นคาบเรียนเดี่ยว 5 ชั่วโมง และคาบเรียนกลุ่ม 3 ชั่วโมง

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

eg2019

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

ACADEMIA

INTENSIVE & COMMUNICATION ESL

หลักสูตร ESL โดยสถาบัน Idea Academia เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ มีอยู่ทั้งหมด 2 หลักสูตรโดยแบ่งไปตามความสนใจของผู้เรียน

 1. Intensive ESL สำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านไปพร้อมๆกัน โดยมีคาบเรียนเดี่ยว คาบเรียนกลุ่มเล็ก คาบเรียนกลุ่มใหญ่ และคาบเรียนเสริมซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละแบบตามที่ผู้เรียนเลือก
 2. Communication ESL สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเน้นทักษะการสื่อสาร โดยสามารถเลือกเรียนคาบเดี่ยวได้ 3 – 8 คาบต่อวัน และมีคาบเรียนกลุ่มเล็ก คาบเรียนกลุ่มใหญ่ คาบเรียนเสริมแตกต่างกันไปในแต่ละแบบตามที่ผู้เรียนเลือก

จุดประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมไปถึงเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาในการเรียน

 • ขั้นต่ำ 1 สัปดาห์

ข้อกำหนด

 • สำหรับหลักสูตร Communication ESL จะต้องเป็นผู้เรียนที่มีระดับภาษา B1 ขึ้นไป
 • จะต้องทำการสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียนก่อนที่จะเลือกหลักสูตร

การสอบ

 • สอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียนที่สถาบัน วันแรกที่มาถึงสถาบัน
 • มีการสอบวัดระดับทุก 4 สัปดาห์

วันที่เริ่มหลักสูตร
– ทุกวันจันทร์

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

ida2019

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

ideacebu_logo

POWER SPEAKING

หลักสูตร General ESL ของสถาบัน Idea Cebu เรียกว่า “Power Speaking” เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงระดับสูงที่ต้องการพัฒนาและฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการพูดเป็นหลัก ซึ่งครอบคลุมทั้งความลื่นไหล ความชัดเจน ความถูกต้อง และสำเนียงการพูด ทั้งนี้ ผู้เรียนก็จะยังได้พัฒนาทักษะด้านอื่นๆ อาทิ ไวยากรณ์ การอ่าน และการเขียนด้วยเช่นกัน

คาบเรียนของหลักสูตร Power Speaking มีคาบเรียนเป็นแบบคาบเดี่ยว (1 : 1) เป็นส่วนใหญ่ นั่นหมายถึงการที่ผู้เรียนจะสามารถปรับแก้ข้อบกพร่องของตัวเองได้ถูกจุด และได้พัฒนาภาษาอังกฤษของตนได้ตรงตามความต้องการ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังจะได้เข้าร่วมชั้นเรียนอื่นทั้งคาบฝึกฝนการพูด คาบการสอบคำศัพท์ทุกเช้า (บังคับ) และยังมีคาบการศึกษาด้วยตนเองอีกด้วย
ตัวอย่างคาบและวิชาเรียน

หลักสูตร Power Speaking มีทั้งสิ้น 4 ประเภท ได้แก่ Power Speaking 4-7 โดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามจำนวนคาบเรียนเดี่ยว

– หลักสูตร Power Speaking-4 เรียนคาบเดี่ยว 4 คาบ คาบกลุ่มเล็ก 1 คาบ คาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ Vaca. Test 30 นาที Night class 2 คาบ และ Self Study 1 ชั่วโมง 30 นาที ต่อวัน

– หลักสูตร Power Speaking-5 เรียนคาบเดี่ยว 5 คาบ คาบกลุ่มเล็ก 1 คาบ คาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ Vaca. Test 30 นาที Night class 2 คาบ และ Self Study 1 ชั่วโมง 30 นาที ต่อวัน

– หลักสูตร Power Speaking-6 เรียนคาบเดี่ยว 6 คาบ คาบกลุ่มเล็ก 1 คาบ คาบกลุ่มใหญ่ 1 คาบ Vaca. Test 30 นาที Night class 2 คาบ และ Self Study 1 ชั่วโมง 30 นาที ต่อวัน

– หลักสูตร Power Speaking-7 เรียนคาบเดี่ยว 7 คาบ คาบกลุ่มเล็ก 1 คาบ Vaca. Test 30 นาที Night class 2 คาบ และ Self Study 1 ชั่วโมง 30 นาที ต่อวัน

ระยะเวลาในการเรียน
– ขั้นต่ำ 1 สัปดาห์

วันที่เริ่มหลักสูตร
– ทุกวันจันทร์

ประกาศนียบัตร
– สำหรับผู้เรียนที่เรียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตร และมีการเข้าร่วมชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 90% ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

idc2019

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

keystone

ESL COURSES

หลักสูตร ESL โดยสถาบัน Keystone Academy เมืองซูบิก ประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งได่เป็น
1. General Communication Skills (GCS) เป็นหลักสูตรการเรียนอย่างเข้มข้นที่จะทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นในชีวิตหรือการทำงานจริง ผ่านการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จำลอง หรือ SLT (Situational Language Teaching) โดยมีพื้นฐานอยู่ที่การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารภายในห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ทั้งไวยากรณ์ การเขียน การพูด การออกเสียง การฟัง คำศัพท์ และการอ่าน มุ่งเน้นการฝึกพูดซึ่งจะช่วยเรื่องความลื่นไหลคล่องแคล่วและถูกต้องด้วยวิธีการสอนเฉพาะตัว ประกอบด้วยคาบเรียน 3 แบบ คือ คาบเรียนเดี่ยว คาบเรียนกลุ่ม และคาบเลือก

2. Intensive Communication Skills (ICS) เป็นหลักสูตรเข้มข้นเช่นเดียวกับ General Communication Skills แต่หลักสูตรนี้จะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวมากกว่า เพื่อที่จะแก้ไขจุดบกพร่องและเพิ่มโอกาสในการฝึกพูดของผู้เรียนให้มากขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนให้ได้ผลดีในระยะเวลาสั้นๆ

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

ks2019

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

logo_PINES

ESL COURSES

หลักสูตร General ESL ของ Pines International Academy แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Power ESLIntensive ESL และ Premium ESL โดยสถาบันได้จัดทำตำราเรียนขึ้นโดยเฉพาะ รวมถึงสื่อการสอนต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน นอกจากนี้ครูผู้สอนยังมีเทคนิคที่ดีและรู้ว่าควรทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนและพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้

นอกจากนี้ ในปี 2018 ทางสถาบันยังจัดทำหลักสูตรใหม่เพิ่มเติมอีก 1 หลักสูตร คือ Speaking Master สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเน้นการพัฒนาทักษะด้านการพูดโดยเฉพาะอีกด้วย

1. Power ESL เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักให้สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป้าหมายหลัก คือ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ และเรียนกลุ่มเล็ก 4 คาบต่อวัน คาบเลือกตอนเช้า 1 คาบ นอกจากนี้ ยังมีคาบเรียนรวมอีก 2 คาบหลังอาหารเย็น เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนสิ่งที่เรียนมาทั้งวันอีกด้วย

2. Intensive ESL หลักสูตร Intensive ESL นี้ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยการเพิ่มชั้นเรียนเดี่ยวให้มากขึ้น นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้เพื่อเตรียมตัวไปสู่เป้าหมายข้างหน้า เช่น เพื่อเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย หรืออังกฤษ การสอบสัมภาษณ์งานต่างประเทศ หรือทำงานในบริษัทต่างชาติในประเทศ การย้ายถิ่นฐานหรือเตรียมตัวไปอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น นักเรียนบางคนไม่ต้องการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหรือการเขียนเรียงความ ดังนั้นหลักสูตร Intensive ESL นี้ จึงเหมาะกับนักเรียนที่มีเป้าหมายพัฒนาทักษะที่เจาะจงกว่า ในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้เรียนคาบเดี่ยว 5 คาบ เรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ คาบเลือกตอนเช้า 1 คาบ และคาบเลือกตอนเย็นอีก 1 คาบต่อวัน

3. Premium ESL จุดเด่นสำคัญของหลักสูตรนี้ จะต่างกับหลักสูตร Power ESL และ Intensive ESL ตรงที่สถาบันจะมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการและสไตล์ของผู้เรียนเป็นหลัก โดยนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นในระยะเวลาอันจำกัด ซึ่งหลักสูตร Premium ESL เหมาะสมกับผู้ที่มีเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศน้อย (ไม่เกิน 4 – 8 สัปดาห์) ผู้ที่ต้องการเรียนเฉพาะคาบเดี่ยว (1:1) เท่านั้น หรือผู้ที่รู้สึกว่าไม่มีหลักสูตรอื่นใดของสถาบันที่สอดคล้องกับความต้องการของตน เป็นต้น หลักสูตร Premium ESL นี้ จะได้เรียนคาบเดี่ยวถึง 7 คาบต่อวัน และคาบกลุ่มวิชาเลือกถึง 3 คาบ

4. Speaking Master (หลักสูตรใหม่ กฎระเบียบแบบ Sparta เท่านั้น) หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะทางการพูดเป็นหลัก โดยการฝึกฝนและการใช้วลีหรือสำนวนต่างๆ ที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยกุญแจสำคัญของหลักสูตรนี้ก็คือ “การหมั่นทบทวนและการฝึกทำซ้ำๆ” นั่นเอง
– การันตีจำนวนวลีสำคัญที่ต้องรู้ขั้นต่ำ 500 วลีภายใน 4 สัปดาห์
– นำเสนอวลีที่เป็นประโยชน์มากกว่า 2,500 วลี ภายใน 20 สัปดาห์
– เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนผ่านการฝึกฝนแบบ Sparta
– ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ไวยากรณ์และการผันกริยาได้ถูกต้องอย่างเป็นธรรมชาติ
– เพิ่มโอกาสในการเรียนให้สัมฤทธิ์ผลสูงสุด
– มีการทดสอบสั้นๆ ทุกวัน (วันละ 3 ครั้ง)
โดยจะได้เรียน คาบเดี่ยว 4 คาบ คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ Self-Review 2 คาบ Test&Review 1 คาบ และคาบกลุ่ม Night Class อีก 3 วิชา ต่อวัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หรือหลักสูตร ESL นี้ เป็นผลจากการสั่งสมประสบการณ์การคลุกคลีกับชาวต่างชาติที่มีความแตกต่างหลากหลาย มาเป็นเวลายาวนานหลายปี เพื่อต้องการช่วยผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรียนจบหลักสูตรตามเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้เรียนจะต้องได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างเชี่ยวชาญตามระดับที่ผู้เรียนได้เรียน

การสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน
– สอบที่สถาบัน วันจันทร์แรกหลังจากเดินทางถึงสถาบัน

วันที่เริ่มหลักสูตร
– วันจันทร์ที่กำหนด (กรุณาสอบถามวันเดินทางจากเจ้าหน้าที่)

ประกาศนียบัตร
– สำหรับผู้เรียนที่เรียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตร และมีการเข้าร่วมชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 90% ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

pia2019

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


 

SMEAG Logo 01

ESL by Cambridge

ในปี 2018 หลักสูตร ESL ของสถาบัน SMEAG เปลี่ยนไปใช้โครงสร้างหลักสูตรและหนังสือของ Cambridge ทั้งหมด เนื่องจากทางสถาบันเห็นว่ามีความเป็นมาตรฐานและระหว่างที่เรียนนักเรียนสามารถเลือกทดสอบ Cambridge ESOL เพื่อนำผลสอบไปใช้อ้างอิงแบบสากลได้ด้วย

สำหรับหลักสูตร ESL สามารถเลือกเรียนได้ทุกวิทยาเขต แต่กรณีนักเรียนอายุต่ำกว่า 16 ปี จะแนะนำให้เรียนที่ Sparta Campus ซึ่งเป็นวิทยาเขตที่เพิ่งก่อสร้างขึ้นใหม่แทนที่วิทยาเขตเดิม โดยจะมีทางเดินเชื่อมต่อไปยัง Classic Campus ได้ด้วยค่ะ

หลักสูตร

 1. ESL by Cambridge : เรียนคาบเดี่ยว 4 คาบ คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ คาบเลือก 2 คาบ และ Sparta Class เช้า/เย็นต่อวัน
 2. ESL-2 Power Speaking Class : เรียนคาบเดี่ยว 6 คาบ คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ คาบเลือก 2 คาบ และ Sparta Class เช้าอีก 1 คาบต่อวัน ไม่มี Sparta Class ตอนเย็น

โดยแต่ละหลักสูตรจะมีการแบ่งระดับของผู้เรียน ดังนี้

 • KET : สำหรับผู้เรียนระดับ Beginner, ไม่จำกัดคะแนนแรกเริ่มของผู้เรียน
 • PET : สำหรับผู้เรียนระดับ Pre-Intermediate, ต้องมีคะแนนแรกเริ่มที่ IELTS 3.0 / TOEFL 30 / TOEIC 400 / SMEAG 2M / KET Pass with Merit (85%) ขึ้นไปจึงจะเรียนได้
 • FCE : สำหรับผู้เรียนระดับ Intermediate, ต้องมีคะแนนแรกเริ่มที่ IELTS 4.5 / TOEFL 55 / TOEIC 580 / SMEAG 3M / PET Passing Grade (75%) ขึ้นไปจึงจะเรียนได้
 • CAE : สำหรับผู้เรียนระดับ Upper-Intermediate, ต้องมีคะแนนแรกเริ่มที่ IELTS 6.5 / TOEFL 90 / TOEIC 860 / SMEAG 4M / FCE Passing Grade A (80%) ขึ้นไปจึงจะเรียนได้

จุดประสงค์และภาพรวมของหลักสูตร

– การพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่มีประสิทธิภาพมาก ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด
– การเรียนการสอนที่เข้มข้นผ่านความสมดุลย์ของทักษะการเรียนรู้ทั้ง 4 ทักษะ (การฟัง / การอ่าน / การเขียน / การพูด)
– เป็นสะพาน หรือตัวเบิกทางในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับกลาง หรือระดับสูง เพื่อเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น

ระยะเวลาในการเรียน

 • ขั้นต่ำ 4 สัปดาห์

วันที่เริ่มหลักสูตร

 • ทุกวันจันทร์

 

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

sme2019

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

 


Advertisements